Archive for the 'หมวดเกี่ยวกับการศึกษา' Category

ข้อสอบ ป.4

เตรียมสอบชั้นประถมศึกษา โจทย์ข้อสอบ พร้อมเฉลย มาตรฐานชั้น ป.4 เนื้อหา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง การเขียนภาพระบายสี   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง การปั้น การแกะสลัก   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง การพิมพ์ภาพ   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง ตำนานดนตรี   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง กิจกรรมดนตรี   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์   […]

ข้อสอบ ป.3

เตรียมสอบชั้นประถมศึกษา โจทย์ข้อสอบ พร้อมเฉลย มาตรฐานชั้น ป.3 เนื้อหา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง ศิลปะกับชีวิต   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง เสียงดนตรีไพเราะ   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง หลักการดนตรี   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง ดนตรีน่ารู้   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง พื้นฐานการละคร   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย   ข้อสอบมาตรฐานชั้น […]

ข้อสอบ ป.2

เตรียมสอบชั้นประถมศึกษา โจทย์ข้อสอบ พร้อมเฉลย มาตรฐานชั้น ป.2 เนื้อหา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เรื่อง ภาพวาดสวยงาม   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เรื่อง งานปั้นในจินตนาการ   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เรื่อง พิมพ์ภาพเพลินใจ   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ศิลปะ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ศิลปะ เรื่อง ศิลปะท้องถิ่นน่ารู้   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ศิลปะ เรื่อง เสียงรอบตัวเรา   ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ศิลปะ […]

สอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบ โจทย์ข้อสอบ ครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 100 ชุด พร้อมเฉลย เนื้อหา ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 1 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 2 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 3 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 4 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 5 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 6 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 7 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 8 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 9 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 10 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 11 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 12 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 13 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 14 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ 15 ข้อสอบครูดอทคอม ชุดที่ […]

เตรียมสอบเข้า ม.ต้น

เตรียมสอบเข้า โจทย์ข้อสอบประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาตร์ เนื้อหา อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (2000 – 1501) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (2000 – 1501) ข้อสอบจำนวนเต็ม จำนวนเต็ม (Integer Number) ข้อสอบแข่งขัน ม. ต้น ปีการศึกษา 2544 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ข้อสอบแข่งขัน ม. ต้น ปีการศึกษา 2545 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ข้อสอบแข่งขัน ม. ต้น ปีการศึกษา 2546 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ข้อสอบแข่งขัน ม. ต้น ปีการศึกษา 2547 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย แนวข้อสอบโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 เฉลยคำตอบแนวข้อสอบโครงการ พสวท. วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม […]

โจทย์ฟิสิกส์ แยกปี

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โจทย์ข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ปีต่างๆ เนื้อหา ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ Ent”ปี 43 ชุดที่ 1   ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ Ent”ปี 43ชุดที่ 2   ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ Ent” ปี 44 ชุดที่ 1   ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ Ent”ปี 44ชุดที่ 2   ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ Ent” ปี 45 ชุดที่ 1   ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ Ent” 45 ชุดที่ 2   ข้อสอบ วิชาฟิสิกส์Ent” ปี 46 ชุดที่ 1   ข้อสอบวิชาฟิสิกส์Ent” ปี 46 ชุดที่ 2   วิชาฟิสิกส์ข้อสอบ Ent” […]

PAT 53

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โจทย์ข้อสอบ PAT พ.ศ. 2553 เนื้อหา 001-PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 002-PAT2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 003-PAT3ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 004-PAT4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 005-PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 006-PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 007-PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 008-PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 009-PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 010-PAT7.4ความถนัดทางภาษาจีน 011-PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 012-PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 013-GATความถนัดทั่วไป ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***

โจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ แยกบท

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โจทย์แบบฝึกหัดข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ข้อสอบแบบฝึกหัด และตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ แยกบท เนื้อหา แบบฝึกหัด บทที่ 1 บทนำ แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ บทที่ 2 การเคลื่อนที่ แบบฝึกหัด ฟิสิกส์บทที่ 3 มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ บทที่ 5 งานและพลังงาน แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ บทที่ 6 โมเมนตัม และการชน แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ บทที่ 8 สภาพสมดุล และ สภาพยืดหยุ่น แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ บทที่ […]

A Net Biology

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย หนังสือคู่มือตลุยโจทย์ A-Net วิชาชีววิทยา เนื้อหา รวมโจทย์ชีววิทยา 7-8 ชุด(หลายร้อยข้อ) พร้อมเฉลยโจทย์ชีววิทยาอย่างละเอียด ครอบคุลมเนื้อหาในหลักสูตร ทุกเรื่องตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย   Download Click!!! คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยา         ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***

A Net Chemical

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย หนังสือคู่มือตลุยโจทย์ A-Net วิชาเคมี เนื้อหา รวมโจทย์เคมี 7-8 ชุด(หลายร้อยข้อ) พร้อมเฉลยโจทย์เคมีอย่างละเอียด ครอบคุลมเนื้อหาในหลักสูตร ทุกเรื่องตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย   Download Click!!! คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาเคมี     ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***